"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania "Wsparcie przygotowawcze"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: zrealizowanie planu włączenia społeczności.


Start arrow Lokalna Grupa Działania arrow Statut
WYBIERZ JĘZYK
PolskiEnglish
Menu główne
Start
Lokalna Grupa Działania
LEADER+
Do pobrania
Kontakt
Linki
Statut Stowarzyszenia

Załącznik nr 2

do Uchwały nr 1/NWZ/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

 Lider Dolina Strugu

z dnia 19 sierpnia 2008 r.

STATUT STOWARZYSZENIA

Lokalna Grupa Działania LIDER DOLINA STRUGU”

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 

1. Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania „LIDER DOLINA STRUGU” (zwane dalej „Stowarzyszeniem”), jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych w tym jednostek samorządu terytorialnego o celach niezarobkowych.

2. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich a w szczególności:

1) realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LRS), opracowanej przez Stowarzyszenie Lider Dolina Strugu dla obszaru gmin Błażowa, Chmielnik, Hyżne i Tyczyn, 

§ 2.

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych oraz promocję i rozwój przedsiębiorczości, ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki i sportu.

§ 3.

1. Terytorialny zasięg działania Stowarzyszenia obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności Stowarzyszenie koncentruje swoją działalność na obszarze gmin Błażowa, Chmielnik, Hyżne i Tyczyn.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Błażowa.

3. Dla sprawowania nadzoru nad Stowarzyszeniem, ze względu na jego siedzibę, właściwy jest Marszałek Województwa Podkarpackiego. 

§ 4.

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427), rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005 str.1), oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 § 5.

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

2. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

3. Stowarzyszenie może używać skrótu „LDS”, logo i innych znaków graficznych w formie przyjętej przez Zarząd Stowarzyszenia. 

Rozdział II

ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§6.

Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez:

1) działanie jako Lokalna Grupa Działania (LGD)

2) opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013, dla obszaru gmin Błażowa, Chmielnik, Hyżne i Tyczyn,

3) wspieranie działań na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru gmin, o których mowa w pkt 2,

4) promocja obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 2,

5) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 2,

6) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 2.

7) organizowanie i finansowanie: a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów, b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej, c) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: - opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, - opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, - tworzenie stron internetowych, - przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,

8) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją (LRS) ,

9) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,  

10) wspieranie finansowe osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej ze środków pozyskanych z Funduszy UE oraz innego rodzaju form wsparcia zewnętrznego.

11) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w PROW.

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe, przy pomocy biura Stowarzyszenia.  

§ 8.

Realizując cel statutowy Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków Stowarzyszenia i zatrudnionych pracownikach.  

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 9.

1. Nabycie, utrata i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

2. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje z przyczyn określonych w § 12 Statutu Stowarzyszenia. 

§ 10.

1. Stowarzyszenie posiada członków dwojakiego rodzaju: członków zwyczajnych i członków wspierających.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która:

1) spełnia warunki określone w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach,

2) działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,

3) przedstawi rekomendację (wskazanie) zawierającą w szczególności pozytywną opinię na temat jego działalności określonej w ust. 2 pkt.2 udzieloną przez działających na obszarze, dla którego ma być opracowana LSR lub którego dotyczy LSR:

a) partnera społecznego lub gospodarczego lub

b) gminę wiejską, lub

c) gminę miejsko-wiejską, lub

d) inną osobę prawną, której działalność obejmuje realizację celu Stowarzyszenia,

e) lub grupę 10 osób fizycznych zamieszkałych na obszarze, którego dotyczy LSR

4) Złoży deklarację członkowską.

3. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenie mogą być osoby prawne w tym jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRR na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, które działają na obszarze , którego dotycz LSR,

4. Osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego działają poprzez swego przedstawiciela, który w ich imieniu realizuje prawa i obowiązki członka wynikające z przynależności do Stowarzyszenia. Nabycie członkostwa następuje w wyniku pisemnego zgłoszenia przez osobę prawną. Jednostka samorządu terytorialnego do zgłoszenia załącza uchwałę Rady Gminy potwierdzającą wolę przystąpienie do Stowarzyszenie wraz ze wskazaniem przedstawiciela który będzie reprezentował samorząd w LGD. Osoby prawne obowiązują się złożyć do LGD wraz z oświadczeniem woli o przystąpieniu do Stowarzyszenia pełnomocnictwo przedstawiciela do reprezentowania osoby prawnej w Stowarzyszeniu.

5. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia, uznając jego  Statut i  udziela  Stowarzyszeniu  pomocy finansowej, rzeczowej lub organizacyjnej po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i ustaleniu z Zarządem w formie pisemnej zasad współpracy. 

§ 11.

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

1) propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w jego realizacji,

2) przestrzegać postanowień Statutu,

3) regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie,

4) brać udział w Walnych Zebraniach Członków.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,

3.Członkiem zwyczajnym może być osoba pozostająca w stosunku pracy ze Stowarzyszeniem.  

§ 12.

Utrata członkostwa Stowarzyszenia przez członka zwyczajnego następuje wskutek:

1) złożenia Zarządowi Stowarzyszenie pisemnej rezygnacji,

2) wykluczenia na mocy uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia:

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,

b) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,

3) śmierci.  

§ 13.

1. Utrata statusu członka wspierającego, następuje wskutek:

1) złożenia Zarządowi Stowarzyszenia pisemnej rezygnacji przez umocowanych przedstawicieli członka wspierającego,

2) wykluczenia na mocy uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia:

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,

b) z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia,

3) ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku członka wspierającego,

4) prawomocnego orzeczenia sądu rozwiązującego osobę prawną będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia,

5) ogłoszenia likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Członkowie wspierający, działając poprzez swych przedstawicieli mają prawo:

1) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

2) brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz.  

  § 14.

 Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 15.

1.Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Rada

3) Zarząd,

4) Komisja Rewizyjna.

2. Nie można łączyć członkostwa w dwóch i więcej organach Stowarzyszenia.

3. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Rady wynosi 5 lat.  

§ 16.

Z zastrzeżeniem § 20 ust. 2, oraz § 26 ust.1 uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniach jawnych, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków. 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 17.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 § 18.

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd jeden raz w roku.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia wszystkich członków , co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem. O ile członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, jest ono ważne gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków zwyczajnych.

3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz.

5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, na okres jego obrad, spośród członków Stowarzyszenia.

6. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć, bez prawa głosu przedstawiciele członków wspierających i zaproszeni przez Zarząd goście.  

§ 19.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:

1) na podstawie uchwały Zarządu,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie do 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania wniosku lub podjęcia uchwały. 

§ 20.

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

2) ustalanie liczby członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej

3) wybór i odwołanie członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR,

5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

6) uchwalanie zmian Statutu,

7) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,

10) zatwierdzanie LSR opracowanej przez Zarząd,

11) ustalanie wysokości składek członkowskich,

2. Podjęcie uchwały w sprawie, powołania i odwołania członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu tajnym, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

3. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.  

RADA

§ 20.a

1.  Do zadań Rady należy:

1)      podejmowanie uchwał w zakresie wyboru operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r.w sprawie wsparcia Rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.Urz. UE L277 z 21.10.2005r. str.1), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju,

2)      składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu Członków,

2. Rada liczy od 6 do 9 członków.

3. W skład Rady wchodzą osoby wybrane w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Członków. Obligatoryjnie w skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich gmin obiętych LSR,

4. Co najmniej połowę członków Rady stanowią podmioty o których mowa w art. 62 ust.1 lit.b rozporządzenia nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005 ) tj.:

1)      partnerzy gospodarczy i społeczni,

2)      inne odpowiednie podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie równości mężczyzn i kobiet,

5. Nie można łączyć członkostwa w dwóch i więcej organach Stowarzyszenia,

6.  Kadencja Rady trwa 5 lat.

7.  Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba w razie potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na rok.

8.  Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków Rady:

1)      w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego,

9. Szczegółowy tryb pracy Rady określa Regulamin Rady oraz niniejszy Statut,   

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 21.

1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. Zarząd Stowarzyszenia działa na podstawie regulaminu.

2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 7 do 13 osób, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

3. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza wchodzących w skład Prezydium. Prezydium kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu Stowarzyszenia.

4. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1)      realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2)      podejmowanie uchwał w przedmiocie nabycia, utraty i stwierdzenia utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,

3)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

4)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5)      podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

6)      kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

7)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

8)      ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

9)      proponowanie Walnemu Zebraniu Członków wysokości składek członkowskich i terminów ich płatności,

10)  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

11)  opracowywanie projektu  LSR,

12)  powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura,

13)  ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,

14)  uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

15)  podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym nabywania praw i zaciągania zobowiązań upoważnieni są łącznie:- Prezes i Wiceprezes lub - Prezes albo Wiceprezes i jeden członek Prezydium Zarządu Stowarzyszenia.

§ 22.

1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

3. Przewodniczącym posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia jest Prezes lub Wiceprezes.

4. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje protokołujący i prowadzący posiedzenie. 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 23.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,

4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.  

§ 24.

W razie zmniejszenia się liczby członków władz Stowarzyszenia wymienionych w § 15 ust.1 pkt 2 ,3 i 4 w czasie trwania ich kadencji poniżej minimum, wynikającego z postanowień statutu, niezwłocznie zwoływane jest Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.  

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 25.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji, oraz ofiarności publicznej.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3. Zabrania się:

1) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

2) wykorzystywania majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystywanie wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 26.

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).