"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania "Wsparcie przygotowawcze"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: zrealizowanie planu włączenia społeczności.


Start arrow Lokalna Grupa Działania
WYBIERZ JĘZYK
PolskiEnglish
Menu główne
Start
Lokalna Grupa Działania
LEADER+
Do pobrania
Kontakt
Linki
Lokalna Grupa Działania

Lokalna Grupa Działania Lider Dolina Strugu jest Stowarzyszeniem powołanym przez Członków Założycieli w dniu 08.01.2006. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 15.02.2006, nr KRS 0000251069.

 

Obszar działania LGD obejmuje cztery gminy Błażowa, Chmielnik, Hyżne i Tyczyn położone w Powiecie Rzeszowskim.

 

Stowarzyszenie jako LGD działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005 str.1), oraz Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Zgodnie z ostatnimi zmianami na Walnym Zebraniu Członków struktura władz przedstawia się następująco:

1.      Walne Zebranie Członków obecnie liczy 35 osób

2.      Rada czyli organ decyzyjny 8 osób,

3.      Zarząd czyli organ zarządzający 11 osób,

4.      Komisja rewizyjna 3 osoby

 

Szczegółowe kompetencje poszczególnych organów zawarte są w Statucie.

Cechą charakterystyczną Lokalnej Grupy Działania jest to, że członkowie stowarzyszenie reprezentują przedstawicieli trzech sektorów:

 

1.      Publicznego,

2.      Społecznego

3.      Gospodarczego

 

Wszystkie organy władzy w swojej strukturze mają przedstawicieli poszczególnych sektorów, a w 8 osobowej Radzie przedstawiciele sektora publicznego i gospodarczego łącznie maja 7 przedstawicieli.