"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania "Wsparcie przygotowawcze"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: zrealizowanie planu włączenia społeczności.


Start arrow LEADER+
WYBIERZ JĘZYK
PolskiEnglish
Menu główne
Start
Lokalna Grupa Działania
LEADER+
Do pobrania
Kontakt
Linki
Czas lokalny
Program LEADER+ Drukuj
Monday, 23 July 2007
 

PROGRAM LEADER+ W POLSCE

Inicjatywa LEADER+ stanowi kontynuację i rozwinięcie programu LEADER II z lat 1994-1999. LEADER+ w oparciu o współpracę na poziomie regionalnym i ponadnarodowym wspomaga wdrażanie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich.

Polski „Pilotażowy Program LEADER +” realizowany jest w latach 2004 – 2006. Zgodnie z zasadą n+2, umowy zawarte z beneficjentami będą mogły być zrealizowane do 2008r. Instytucją Zarządzającą Programem, czyli przygotowującą i nadzorującą Program oraz zatwierdzającą rozdział środków, jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego wspiera Komitet Monitorujący i Komitet Sterujący Sektorowego Programu Operacyjnego. Instytucja wdrażająca PPL+ nosi nazwę Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). Beneficjentem końcowym, czyli instytucją wypłacającą środki beneficjentom Programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W Polsce struktura LEADER-a+ jest nieco inna niż w krajach „15”. Ponieważ nie zastosowano podziału Programu na Działania, lecz podział na Schematy. Wdrażanie programu przebiega w dwóch etapach – SCHEMATACH.

ZASADY W SCHEMACIE I
Beneficjent pomocy: gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i ich związki, organizacje pozarządowe.

CELE:
- Przygotowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- Stworzenie Lokalnej Grupy Działania,
- Mobilizacja ludności do udziału w tworzeniu partnerstwa i wspólnej strategii,
- Promocja obszarów wiejskich.

ZASADY W SCHEMACIE II
Beneficjent pomocy: Lokalna Grupa Działania (LGD).
CELE:
- Wsparcie działalności LGD na rzecz realizacji strategii,
- Promocja obszarów wiejskich,
- Mobilizacja ludności do udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich,
- Upowszechnienie i wymiana informacji o inicjatywach.

Wysokość pomocy:

SCHEMAT I: 5,7 mln EURO

Max wysokość dofinansowania150 000zł

SCHEMAT II: 13,3 mln EURO

Max wysokość dofinansowania – 750 000 zł
Cechy podejścia LEADER to:


1. Partnerstwo - działania są efektem współpracy instytucji, organizacji, przedsiębiorstw trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.

2. Podejście terytorialne – wsparcie otrzymuje spójny pod względem przyrodniczym, gospodarczym i kulturowym mikroregion.

3. Oddolne podejście – lokalna społeczność jest odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie strategii rozwoju obszaru oraz sposób wydatkowania środków.

4. Zintegrowane podejście – oznacza spójność strategii w odniesieniu do terytorium, jego zasobów, sytuacji społeczno-gospodarczej i tożsamości obszaru.

5. Innowacyjność – program LEADER stanowi laboratorium, w którym są tworzone i testowane nowatorskie plany rozwoju obszarów wiejskich; innowacją jest też twórcze zaadoptowanie rozwiązań, które sprawdziły się w innych miejscach.

6. Lokalne finansowanie i zarządzanie – lokalna społeczność zorganizowana w LGD otrzymuje środki finansowe na wdrożenie swojej strategii i samodzielnie nimi zarządza.

7. Wymiana doświadczeń i współpraca – wymiana doświadczeń z innymi LGD, realizacja wspólnych projektów; tworzenie struktur współpracy w skali kraju jak i na szczeblu międzynarodowym.

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich to …

budowany oddolnie plan rozwoju danego terytorium, koncentrujący się wokół jednego lub więcej następujących tematów:

1.jak najlepsze wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, włączając w to podkreślenie wartości miejsc szczególnych dla całej Unii Europejskiej, a określonych w ramach Natura 2000; temat ten wiąże się między innymi z rozwojem turystyki wiejskiej i ekoturystyki;
 2. poprawa jakości życia na obszarach wiejskich; w Europie temat ten wybierano głównie tam, gdzie priorytetem było stworzenie nowych miejsc pracy, a projekty polegały przede wszystkim na wsparciu przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy i kreowaniu nowych usług na wsi;

 3. dodanie wartości do produktów lokalnych, szczególnie poprzez ułatwienie dostępu do rynku małym jednostkom produkcyjnym w wyniku wspólnych działań; temat wiąże się z podejmowaniem wspólnych działań marketingowych, imprez promujących produkty, usługi a także przygotowywanie opracowań analiz, dokumentacji związanej ze szczegółowym planowaniem inwestycji, kreowaniem nowych produktów;
 4. zastosowanie nowego know-how i nowych technologii dla uczynienia produktów i usług z terenów wiejskich bardziej konkurencyjnymi; projekty realizowane w ramach tego tematu dotyczą najczęściej promowania rozwoju nowych produktów i usług związanych, np. z informatyzacją wsi lub zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Lokalna Grupa Działania to

związek partnerów publicznych i prywatnych, którzy wspólnie planują i podejmują innowacyjne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

  1. Lokalna Grupa Działania musi posiadać osobowość prawną w postaci stowarzyszenia, związku stowarzyszeń bądź fundacji.

  2. Członkiem / uczestnikiem Lokalnej Grupy Działania może zostać każdy (osoba fizyczna lub prawna). W organie decyzyjnym udział osobowy przedstawicieli sektora społeczno-gospodarczego nie może być niższy od 50%.

  3. Lokalna Grupa Działania funkcjonuje na obszarze o liczbie ludności od 10 000 do 100 000 mieszkańców.

  4. Lokalna Grupa Działania a nie administracja podejmuje decyzje, zarządza projektami oraz środkami finansowymi przyznanymi na realizację strategii.


PROGRAM LEADER+ W EUROPIEProgram LEADER, realizowany jest na terenie Unii Europejskiej od 1991 roku. Składa się on z trzech etapów. Jest programem bezpowrotnej pomocy Unii Europejskiej dla wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, tworząc Inicjatywę wspólnotową.

Cel wsparcia:

- Stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
- Tworzenie Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW).
- Budowanie partnerstw publiczno-prywatnych (Lokalnych Grup Działania – LGD).
- Realizacja działań na rzecz rozwoju i promocji regionu.

Etapy programu LEADER:

LEADER I, realizowany w latach 1991-1994, był etapem sprawdzania nowego modelu rozwoju obszarów wiejskich opartego na oddolnym i terytorialnym podejściu oraz partnerstwie.
LEADER II, realizowany w latach 1994-1999, upowszechniał doświadczenia LEADER-a I na większym obszarze Unii Europejskiej, kładąc szczególny nacisk na innowacyjność projektów i nawiązywanie współpracy międzyterytorialnej, w tym międzynarodowej.


LEADER+, realizowany w latach 2000-2006, skierowany jest do wszystkich obszarów wiejskich UE. Za szczególnie ważny element LEADERA+ uznano współpracę Lokalnych Grup Działania w danym kraju członkowskim, a także między obszarami w różnych krajach UE. Celem programu LEADER+ jest zachęcenie lokalnych aktorów terenów wiejskich (liderów, radnych, instytucje publiczne, władze samorządowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców) do planowania rozwoju swojego obszaru w perspektywie długookresowej. Program ma wspierać wdrażanie wysokiej jakości zintegrowanych strategii trwałego rozwoju, które – posługując się eksperymentalnymi metodami – będą prowadzić do:

– zachowania i waloryzacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,

– wzmocnienia obszaru pod względem ekonomicznym, głównie w celu tworzenia nowych miejsc pracy,

– polepszenia zdolności organizacyjnych społeczności lokalnych.

Program LEADER+ charakteryzuje siedem cech. Nie stanowią one konstrukcji teoretycznej, lecz zostały zdefiniowane w wyniku analizy najlepszych doświadczeń wdrażania Inicjatywy LEADER. Te siedem cech nadaje programowi LEADER specyficzny charakter, pozwalający mówić o tzw. podejściu typu LEADER.
Składają się na nie:

1. Partnerstwo - działania są efektem współpracy instytucji, organizacji, przedsiębiorstw trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.

2. Podejście terytorialne – wsparcie otrzymuje spójny pod względem przyrodniczym, gospodarczym i kulturowym mikroregion.

3. Oddolne podejście – lokalna społeczność jest odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie strategii rozwoju obszaru oraz sposób wydatkowania środków.

4. Zintegrowane podejście – oznacza spójność strategii w odniesieniu do terytorium, jego zasobów, sytuacji społeczno-gospodarczej i tożsamości obszaru.

5. Innowacyjność – program LEADER stanowi laboratorium, w którym są tworzone i testowane nowatorskie plany rozwoju obszarów wiejskich; innowacją jest też twórcze zaadoptowanie rozwiązań, które sprawdziły się w innych miejscach.

6. Lokalne finansowanie i zarządzanie – lokalna społeczność zorganizowana w LGD otrzymuje środki finansowe na wdrożenie swojej strategii i samodzielnie nimi zarządza.

7. Wymiana doświadczeń i współpraca – wymiana doświadczeń z innymi LGD, realizacja wspólnych projektów; tworzenie struktur współpracy w skali kraju jak i na szczeblu międzynarodowym.

W podejściu tradycyjnym poszczególne projekty nie stanowią logicznej całości, decyzje o przyznaniu środków są podejmowane centralnie – z dala od beneficjentów, a przepływ informacji jest głównie jednokierunkowy. W podejściu typu LEADER projekty muszą się wpisywać w lokalną strategię, decyzje zapadają na poziomie bliskim beneficjentowi (który jednocześnie otrzymuje wsparcie, np. w formie doradztwa), zaś komunikacja zarówno między beneficjentem a Lokalną Grupą Działania (która decyduje o przyznaniu środków), jak i między Lokalnymi Grupami Działania a agendami rządowymi (np. na temat potrzeb obszarów wiejskich) jest dwukierunkowa. Środki programu LEADER+ w krajach „15“ rozdzielono na trzy działania w następujących proporcjach:

Działanie I – wsparcie dla realizacji zintegrowanych strategii rozwoju; przeznaczono na ten cel 86,75% ogółu środków.

Działanie II – wsparcie dla krajowej i międzynarodowej współpracy; przeznaczono na ten cel 10,00% ogółu środków.

Działanie III – budowanie sieci wszystkich obszarów wiejskich w Unii zarówno będących beneficjentami programu LEADER+, jak i nie objętych programem oraz wszystkich aktorów działających na rzecz ich rozwoju; przeznaczono na ten cel 1,36% ogółu środków. Na pomoc techniczną przeznaczono 1,89% całości środków.

Pierwszymi beneficjentami pomocy udzielanej w ramach programu LEADER+ są Lokalne Grupy Działania. Jednym z podstawowych warunków pozyskania przez nie środków jest przygotowanie zintegrowanych strategii rozwoju danego terytorium, budowanych w sposób oddolny, partycypacyjny i mających innowacyjny charakter. Opracowując strategię, LGD zobowiązana jest do wyboru co najmniej jednego z czterech tematów priorytetowych podanych w Wytycznych. Przyjmuje ze swojego terenu wnioski o wsparcie projektów zgodnych z zaplanowanà strategią zgłaszane przez organizacje pozarządowe, samorządy, przedsiębiorców i in. Inicjatywy projektów do realizacji może też podejmować samo partnerstwo – LGD (zasady przyjęte przez Lokalne Grupy Działania w poszczególnych krajach i regionach mogą się nieco różnić). Realizatorzy projektów służących wdrożeniu strategii są ostatecznymi programu LEADER+.

Ostatnia aktualizacja ( Wednesday, 22 August 2007 )