"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania "Wsparcie przygotowawcze"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: zrealizowanie planu włączenia społeczności.


Start
WYBIERZ JĘZYK
PolskiEnglish
Menu główne
Start
Lokalna Grupa Działania
LEADER+
Do pobrania
Kontakt
Linki
Gościmy
Aktualnie jest 2 gości online
Czas lokalny
Nasza Dolina
Produkt Lokalny
Imieniny
4 Grudnia 2023
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Barbara, Berno,
Biernat, Chrystian,
Hieronim, Krystian,
Piotr
Do końca roku zostało 28 dni.
Statystyka
odwiedzających: 1231611
Konkurs na stanowisko: Specjalista do spraw projektowych PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
Tuesday, 28 June 2016

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

„Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu”

ogłasza konkurs na stanowisko

Specjalista do spraw projektowych

 

Nazwa i adres jednostki: „Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu”,
ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa

Komórka organizacyjna: Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu”

Stanowisko Pracy: Specjalista do spraw projektowych

Warunki pracy:
1) praca w nie pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu – w siedzibie Biura „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”,

Bezpośredni przełożony: Dyrektor Biura „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie oraz zakres obowiązków:
•    wykształcenie wyższe magisterskie;
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
•    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
•    staż pracy minimum 3 lata na stanowisku związanym z obsługą środków europejskich;
•    doświadczenie w realizacji projektów związanych z rozwojem terenów wiejskich;
•    znajomość przepisów prawa i dokumentów programowych na poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym, dotyczących wykorzystania środków UE
w okresie programowania 2014 – 2020;
•    wiedza na temat prowadzonych działań w „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” w zakresie PROW 2014 - 2020;
•    biegła obsługa komputera i Internetu;
•    prawo jazdy kategorii B.
Do bezpośrednich zadań Specjalisty ds. projektowych należy:
•    obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji LSR
•    przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD
i realizację przedsięwzięć określonych w LSR;
•    przygotowanie i składanie wniosków o płatność;
•    przygotowywanie odpowiednich sprawozdań;
•    monitorowanie podpisywania i realizacji umów;
•    przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu;
•    sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów;
•    przeprowadzanie końcowego rozliczenia rzeczowego pod wzglądem zgodności
z warunkami umów o przyznanie pomocy;
•    koordynowanie, wdrażanie, realizacja i rozliczanie projektów współpracy;
•    prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania;
•    udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustne, pisemne lub za pośrednictwem Internetu;
•    koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR;
•    monitorowanie problematyki związanej z funduszami UE;
•    realizacja innych spraw zleconych przez Dyrektora Biura, nie ujętych w zakresie obowiązków a wynikających z bieżących potrzeb Stowarzyszenia związanych realizacją zadań statutowych.

Zakres uprawnień:
1) Zgodny z udzielonymi pełnomocnictwami i upoważnieniami;
2) Wynikający z przepisów Kodeksu pracy.
Zakres odpowiedzialności: 
•    Kompleksową obsługę potencjalnych beneficjentów, przygotowywanie projektów, realizację i rozliczenie procesu dotyczącego projektów.
•    Prawidłowe i terminowe załatwianie spraw wynikających z zakresu czynności
i obowiązków.
•    Prawidłowe stosowanie obowiązujących przepisów prawa przy załatwianiu powierzonych spraw.
•    Bieżące zaznajamianie się z nowymi aktami prawnymi, zarządzeniami
i instrukcjami dotyczącymi prowadzonych spraw.
•    Sprawną obsługę zgłaszających się obywateli wraz z zapewnieniem poprawnej informacji,
•    Przestrzeganie przepisów zawartych w Statucie oraz regulaminach Stowarzyszenia.
•    Ochrona przetwarzanych danych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883 zpóź.zm.).

Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy,
d) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie
o stanie odbytych studiów),
e) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
f)  kserokopia dowodu osobistego,
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. (kopie świadectw ukończonych kursów i szkoleń),
h) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z pełni praw publicznych,
i) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście
w Biurze „LGD - Lider Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa, ul Myśliwska 16 z dopiskiem: Dotyczy naboru na Specjalistę ds. projektowych
w terminie od dnia 06.07.2016r. do 20.07.2016r. do godziny 14.30. Aplikacje, które wpłyną do Biura LGD po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu oceny formalnej ofert, spośród kandydatów spełniających warunki wymagane w ogłoszeniu, Dyrektor wybiera nie więcej niż 3 kandydatów o najwyższych kwalifikacjach, do zarekomendowania Prezesowi Zarządu. Prezes i Dyrektor Biura przeprowadzą rozmowę kwalifikacyjną ze wskazanymi kandydatami i decyduje o zatrudnieniu konkretnego kandydata spośród osób rekomendowanych oraz ustala warunki zatrudnienia.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej „LGD - Lider Dolina Strugu” (www.liderds.ostnet.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Biura „LGD - Lider Dolina Strugu”. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku
o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135)”.Do pobrania :
Ogloszenie-na-stanowisko-Specjalista-do-spraw-projektowych.docx

Ostatnia aktualizacja ( Wednesday, 29 June 2016 )